Acte necesare pentru : Stiri din Tg Mures

Acte necesare pentru


Inregistrarea nasterii

Inregistrarea nasterii copilului se face la primaria municipiului, orasului sau comunei in a caror raza administrativ-teritoriala a avut loc nasterea. Termenul pentru declararea nasterii copilului este de 15 zile de la data nasterii. Inregistrarea nasterii copilului se face pe baza declaratiei verbale a oricaruia dintre parinti, prezentandu-se urmatoarele documente:

 • Certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe un formular tip, care va trebui sa poarte numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului;
 • Certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului, daca nasterea nu este declarata de mama;
 • Certificatul de casatorie al parintilor copilului, daca sunt casatoriti.
  susˆ

Inregistrarea casatoriei

Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul autoritatii administratiei publice locale in a carei raza administrativ-teritoriala isi are domiciliul (resedinta) unul dintre viitorii soti. Pentru incheierea casatoriei, viitorii soti trebuie sa prezinte fiecare urmatoarele acte:

 • Declaratia de casatorie, completata personal de catre viitorii soti, in scris, la oficiul de stare civila al locului de domiciliu al unuia dintre ei;
 • Actul de identitate;
 • Certificatul de nastere, in original si copie;
 • Certificatul medical privind starea sanatatii, care este valabil 14 zile de la data emiterii;
 • Acte, in original si copii, din care sa rezulte desfacerea casatoriei anterioare sau decesul sotului/sotiei, daca este cazul.
  susˆ

Inregistrarea decesului

Actul de deces se intocmeste la primaria municipiului, orasului sau comunei in a caror raza administrativ-teritoriala s-a produs decesul. Declaratia de deces se face verbal, de catre membrii familiei decedatului, in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei. In lipsa familiei, decesul este declarat de catre vecini, administratorul imobilului, medicul sau alt cadru sanitar din unitatea sanitara unde s-a produs decesul, data cu declaratia de deces, declarantul va depune urmatoarele acte:

 • Certificatul medical constatator al decesului, intocmit si semnat de medicul sau cadrul sanitar care a facut constatarea, in care trebuie consemnata cauza decesului, fara prescurtari;
 • Actul de identitate al celui decedat;
 • Livretul militar sau adeverinta de recrutare, dupa caz, pentru persoanele supuse obligator militare;
 • Actul de identitate al persoanei care declara decesul.
  susˆ

Eliberarea cartii de identitate

Prima carte de identitate se elibereaza la implinirea varstei de 14 ani, cu termen de valabilitate de 10 ani, de catre formatiunea de evidenta populatiei de la locul de domiciliu (resedinta) al persoanei in cauza, pe baza completarii unei cereri tip si a urmatoarelor documente:

 • Cerere tip pentru eliberarea cartiii de identitate;
 • Certificat de nastere al minorului, in original si copie;
 • Actul de identitate al unuia dintre parinti;
 • Certificatul de casatorie al parintilor, in original si copie, sau hotararea judecatoreasca de divort, in original si copie, daca este cazul;
 • Actul prin care se face dovada spatiului de locuit, in original si copie;
 • Timbru fiscal;
 • Taxa reprezentand contravaloarea cartii de identitate care se achita la ghiseul Serviciului de Evidenta Populatiei.

Pentru schimbarea cartii de identitate sunt necesare urmatoarele documente:

 • Cerere tip pentru eliberarea cartii de identitate;
 • Certificatul de nastere al solicitantului, in original si copie;
 • Certificatul de casatorie, in original si copie (daca este cazul);
 • Adeverinta de identitate sau actul de identitate initial;
 • Actul prin care se face dovada spatiului de locuit, in original si copie;
 • Hotararea judecatoreasca de divort (daca este cazul);
 • Certificatul de deces sot/sotie pentru persoanele vaduve;
 • Livret militar, dupa caz;
 • Timbru fiscal;
 • Chitanta contravaloare carte de identitate.

Cartea de identitate se elibereaza in termen de 10 de zile de la data depunerii actelor.

susˆ

Depunerea cererii de acordare a cetateniei romane.

 • Pasaport original si copie legalizata (sau conform cu originalul);
 • Carnet de identitate pentru cetateni straini (carnetul de stabilire a domiciliului in Romania) – original si copie legalizata sau conform cu originalul;
 • Adeverinta din care sa rezulte perioadele in care s-a aflat in afara teritoriului statului roman, in timpul celor 8 ani de sedere legala in Romania sau 5 ani in cazul casatoriei cu un cetatean roman;
 • Adeverinta din care sa rezulte domiciliul legal in Romania de cel putin 8 ani sau, in cazul in care este casatorit si convietuieste cu un cetatean roman, de cel putin 5 ani de la data casatoriei – eliberata de Autoritatea pentru straini si probleme de migrari judeteana sau a Municipiului Bucuresti;
 • Declaratie personala, autentificata din care sa rezulte ca in prezent nu intreprinde si nu sprijina actiuni impotriva ordinii de drept, ori a sigurantei nationale si nici in trecut nu a desfasurat asemenea activitati;
 • Certificat de nastere, traducere in limba romana, legalizata si copie xerox a certificatului original;
 • Certificat de casatorie in copie legalizata (necesar in situatia casatoriei cu un cetatean roman);
 • Dovada cetateniei romane a sotului sau a sotiei (actul de identitate in copie legalizata).
 • Certificate de nastere ale minorilor (in cazul casatoriei cu un cetatean roman) – copii legalizate;
 • Certificatele de nastere ale minorilor se depun si in cazul in care ambii parinti sunt cetateni straini si doresc cetatenia romana pentru acestia. Consimtamantul autentificat la notar al parintilor privind dobandirea cetateniei romane pentru copii precum si consimtamantul in forma autentica al minorului care a implinit varsta de 14 ani;
 • Diploma de studii (copie xerox) in cazul in care s-au facut studiile in Romania;
 • Cazier judiciar din Romania (valabil 3 luni de la data emiterii);
 • Cazier judiciar din strainatate – valabil un an de la data emiterii – traducere in limba romana, legalizata si copie xerox a originalului;
 • Dovada locuintei – copie legalizata;
 • Dovada mijloacelor legale pentru o existenta decenta in Romania, in conditiile stabilite de legislatia privind regimul strainilor (dupa caz):

a) actul de constituire a unei societati comerciale (statut, contract, hotarare judecatoreasca, certificat inmatriculare, ultimul bilant contabil) – original si copie xerox ;
- certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice de la sediul societatii comerciale privind plata impozitelor si taxelor catre stat sau;

b) contract de munca incheiat prin Camera de Munca – original si copie xerox precum si adeverinta din care sa rezulte salariul lunar;

c) talon de pensie sau alte dovezi.

 • Taxa consulara – se plateste la C.E.C. sau la Trezorerie;
 • Taxa inregistrare cerere – se plateste la C.E.C. sau la Trezorerie.
  susˆ

Certificat de urbanism

1. Cerere tip;
2. Extras CF;
3. Plan de situatie pe suport topografic, vizat de OCPI Mures;
4. Chitanta de plata a taxelor de la casieria Primariei Mures.

susˆ

Autorizatii de Construire / Desfiintare – AC/AD

1. Cerere pentru eliberarea AC/AD;
2. Extras CF in original, nu mai vechi de 6 luni;
3. Acordul Unic eliberat de Primaria Mures (daca e cazul);
4. Documentatia tehnica (in 2 ex.) intocmita de proiectant cf. Legii 50/91 republicata, modificata si completata cu Legea 453/2001;
5. Dovada achitarii taxei pentru AC/AD – chitanta de la casieria Primariei.

Mentiuni:

Acordul unic

 • este actul cu valoare de aviz, emis de Comisia de Acorduri Unice din subordinea Arhitectului sef.;
 • Se emite pe baza fiselor tehnice.;
 • Insumeaza avizele si acordurile favorabile, conditionate de certificatul de urbansim.

Fisa tehnica

 • Este actul cu valoare de aviz;
 • Cuprinde avizul administratorului/furnizorului de utilitati urbane, respectiv al institutiilor descentralizate prevazute de lege;
 • Trebuie completata, semnata si stampilata de proiectant / arhitect.

Anunt incepere lucrari

 • Cerere tip;
 • Copie autorizatie de construire.

Data inceperii executarii lucrarilor trebuie anuntata cu minimum 10 zile inainte.

susˆ

Certificat de urbanism pentru dare in folosinta

1. cerere tip;
2. extras CF actualizat, original (nu mai vechi de 6 luni);
3. copie dupa autorizatia de construire;
4. un formular tip completat integral cu valoarea finala a constructiei rezultate dupa executie;
valoarea finala se declara pe proprie raspundere sub sanctiunile prevazute de art. 292 Cod penal;
pentru regularizarea taxei de AC, titularul va prezenta o documentatie cuprinzand un postcalcul (sustinut de documente) realizat in preturi actualizate la momentul receptiei la terminarea lucrarilor pe baza indicilor preturilor de consum comunicati de Institutul National de Statistica, din care sa rezulte valoarea finala a investitiei;
5. chitanta plata taxa ICLPUAT;
6. un exemplar din copiile planselor care au stat la baza eliberarii autorizatiei de construire, cu viza spre neschimbare;
7. formular tip – proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor semnat si stampilat de catre arhitectul care a intocmit documentatia si de catre constructorul care a executat constructia;
8. dovada achitarii taxei pentru certificatul de urbanism si a taxei de regularizare.

Legalizare constructii realizate fara autorizatie de construire (mai vechi de 2 ani) dupa aparitia legii 50/1991

1. cerere tip;
2. extras CF actualizat, original (nu mai vechi de 6 luni) si schita CF;
3. proiect la nivel de autorizatie de construire (plan de situatie pe ridicare topo vizat de OCPI Mures, planurile tuturor nivelurilor – sectiuni fatade, plan fundatii), intocmite conform Legii 10/1995, Legea 50/1991, republicata cu Legea nr. 401/2003, Ord. 1943/2001 MLPAT, Ord.80/N/86, Legea nr. 114/1996 – in 2 exemplare;
4. expertiza tehnica si valorica in 2 exemplare;
5. declaratia pe propria raspundere ca imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul instantei judecatoresti, conform art. 6 aliniatul 8 din Legea 453/2001;
6. dovada achitarii taxei legale a certificatului de urbanism de dare in folosinta, respectiv chitanta de la casieria Primariei Mures;
7. acord notarial al proprietarilor imobilelor invecinate in cazul amplasarii constructiilor pe hotar, cat si in cazul in care distanta fata de limita de proprietate nu permite executarea lucrarilor de finisaj fara afectarea proprietatii invecinate;
8. contractele de la furnizorii de utilitati care asigura functionalitatea constructiei (alimentare apa, canal, gaz, energie electrica, energie termica, telecomunicatii);
9. aviz Directia de Sanatate Publica a Judetului Mures, (pentru constructiile neracordate la reteaua de apa, canal);
10. se va respecta Codul Civil privind vecinatatile.

Mentiuni:

 • Formulare completate de solicitant;
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de dare in folosinta;
 • Declaratie persoana fizica;
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
  susˆ

Regularizarea taxei pentru autorizatia de construire

1. cerere de mana prin care se solicita regularizarea taxei;
2. 2 copii dupa autorizatia de construire;
3. 2 formulare tip completate integral cu valoarea finala a constructiei rezultate dupa executie, valoarea finala se declara pe propria raspundere sub sanctiunile prevazute de art. 292 Cod penal.
4. titularul va prezenta o documentatie cuprinzand un postcalcul (sustinut de documente) realizat in preturi actualizate la momentul receptiei la terminarea lucrarilor, pe baza indicilor preturilor de consum comunicati de Institutul National de Statistica din care sa rezulte valoarea finala a investitiei.

susˆ

Certificat de urbanism pentru dare in folosinta (legalizare)

Pentru constructii executate dupa anul 1958 pana la aparitia Legii 50/1991

1. cerere tip pentru eliberarea certificatului de urbanism de dare in folosinta definitiva a constructiei completata integral;
2. dovada asupra proprietatii terenului (extras CF. – eliberat in ultimele 6 luni si schita CF. in original);
3. proiect releveu la nivel de autorizatie de construire in 2 exemplare (plan de situatie pe ridicare topo vizat de OCPI Mures, planul tuturor nivelelor, sectiuni, fatade);
4. expertiza tehnica, in 2 exemplare, asupra constructiei conform Legii calitatii nr. 10/1995;
5. expertiza valorica, in 2 exemplare, cu valoarea actualizata a constructiei intocmita de Corpul Expertilor Tehnici din Romania;
6. declaratie pe propria raspundere ca imobilul nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul instantei judecatoresti conform art. 6 alin. 8 din Legea 453/2001;
7. dovada achitarii taxei legale a certificatului de urbanism de dare in folosinta (chitanta de la casieria Primariei Mures);
8. contractele de la furnizorii de utilitati care asigura functionalitatea constructiei (alimentare apa, canal, energie electrica, energie termica, telecomunicatii);
9. acord notarial al proprietarilor imobilelor invecinate in cazul amplasarii constructiilor pe hotar, cat si in cazul in care distanta fata de limita de proprietate nu permite executarea lucrarilor de finisaj fara afectarea
proprietatii invecinate.

Adeverinte de intabulare a constructiilor realizate inainte de anul 1958

1. dovada asupra proprietatii terenului (extras de Carte Funciara) eliberata in ultimele 6 luni si schita C.F.;
2. planul de situatie si planul tuturor nivelurilor constructiilor existente;
3. adeverinta din partea Primariei Mures, Serviciul Secretariat Arhiva, prin care se atesta anul de inregistrare in evidentele fiscale a constructiei sau alte acte care pot face dovada datei de executare a constructiei;
4. dovada achitarii taxei pentru obtinerea adeverintei.

Inregistrarea in evidentele fiscale a unei cladiri

1. Declaratia de impunere privind stabilirea impozitului pe cladire;
2. Actul de dobandire a cladirii – copie (in functie de modul de dobandire):
- contract de vanzare-cumparare;
- act de donatie;
- certificat de mostenitor;
- hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
3. Schita casei cu dimensiuni exterioare pentru a se putea determina suprafata construita a locuintei, a anexei, a pivnitei etc.;
4. Actul de identitate al proprietarului.

Inregistrarea in evidentele fiscale a unui teren

1. Declaratia de impunere privind stabilirea impozitului pe teren;
2. Actul de dobandire a terenului – copie (in functie de modul de dobandire):
- contract de vanzare-cumparare; act de donatie;
- certificat de mostenitor;
- hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila;
- ordinul prefectului privind atribuirea terenului in proprietate.

Inregistrarea in evidentele fiscale a unui mijloc de transport

1. Declaratia pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport;
2. Cartea de identitate a autovehiculului – in copie;
3. Act de dobandire a mijlocului de transport (in functie de modul de dobandire):
- contractul de vanzare-cumparare sub semnatura privata;
- contract de schimb (copie);
- factura fiscala* ( in cazul in care mijlocul de transport este dobandit de la o persoana juridica (copie);
- actul notarial (de donatie, certificat de mostenitor, etc.) (copie);
- hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau orice alt document similar (copie).

* Factura fiscala trebuie sa cuprinda datele de identificare ale mijlocului de transport: marca si tipul mijlocului de transport; seria de motor; numarul de identificare (seria de sasiu); capacitatea cilindrica.
In situatiile in care contribuabilii, persoane fizice, dobandesc in strainatate dreptul de proprietate asupra mijloacelor de transport, data dobandirii se considera data emiterii de catre autoritatea vamala romana a primului document in care se face referire la mijlocul de transport in cauza (chitanta vamala sau declaratia vamala).

susˆ

Eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru firme

Cerere, actele firmei:
- Certificat Unic de Înregistrare (sau cod fiscal şi certificat de înmatriculare);
- Statut;
- Sentinţă civilă de înfiinţare.

Autorizaţii: (anexa la Certificatul Unic de Înregistrare);
- prevenirea şi Stingerea Incendiilor (Pompieri);
- sanitar;
- sanitar veterinar (dacă e cazul).

Protecţia Mediului
- Dovada legalităţii ocupării spaţiului (extras CF, contract de închiriere, acordul coproprietarului, etc.);
- Schiţa spaţiului vizată de către Serviciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Mures;
- Contract cu SC Florisal SA pentru preluarea deşeurilor;
- Chitanţă de plată a taxei de autorizaţie 53 RON (original).

Autorizaţiile de funcţionare eliberate de Primărie se vizează anual.
Taxa de viză anuală este egală cu taxa de autorizaţie pentru anul respectiv.
Taxa de viză se achită până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, achitarea ulterioară se va face cu calcularea penalităţilor de întârziere.

susˆ

Eliberarea autorizaţiei pentru persoană fizică independentă şi asociaţii familiale

- cerere-tip, în cazul asociatiei familiale trebuie sa contina semnaturile tuturor membrilor asociatiei, original şi o copie xerox;
- cerere pentru rezervarea denumirii la oficiul registrului comertului;
- cerere pentru eliberarea cazierului fiscal al persoanei solicitante, respectiv al fiecarui membru al asociatiei familiale, în original.
- copii de pe actele de identitate, (3 exemplare);
- certificatul medical pentru persoana fizica, respectiv pentru fiecare membru al asociatiei familiale, prin care se atesta ca starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia, eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitara;
- declaratia-tip pe propria raspundere ca îndeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor, precum si reglementarile specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata;
- copii de pe documentele care dovedesc pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, pentru desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizarea;
- dosar plic.

susˆ

Obţinerea autorizaţiilor taxi pentru taximetrişti independenţi

- cerere tip;
- copie de pe autorizatia eliberata pentru executarea unei activitati economice, conform Legii nr. 507/2002;
- copie de pe licenta taxi eliberata de agentia Autoritatii Rutiere Romane din judetul de domiciliu sau resedinta;
- copie de pe licenta de executie pe vehicul pentru autovehiculul utilizat, detinut in proprietate sau cu contract de leasing, eliberata de agentia Autoritatii Rutiere Romane;
- copie de pe atestatul de pregatire profesionala valabil;
- dovada ca taximetristul este deservit de un dispecer taxi, sub rezerva ca va prezenta, dupa obtinerea autorizatiei taxi, copie de pe contractul de deservire incheiat cu un dispecer taxi;
- recomandarea din partea Asociaţiei Taximetriştilor sau a Camerei Naţionale a Taximetriştilor filiala locala;
- copie după cartea de identitate a autovehiculului;
- dovada deţinerii asigurării pentru riscurile civile la care clienţii pot fi supuşi în timpul transportului;
- factura de achiziţionare a aparatului de taxat cu memorie fiscală.

susˆ

Acte necesare inmatricularii autovehiculelor

Acte necesare pentru dosarul de examinare in vederea obtinerii permisului auto

- Cerere tip de solicitare a prezentarii la examen;
- Fisa de scolarizare care contine datele de stare civila ale candidatului, forma de pregatire teoretica si practica realizata de unitatiile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicita examinarea completata prin dactilografiere si semnata de candidat, pe care se aplica o fotografie color a acestuia in spatiu special destinat;
- Fisa medicala (formular tip A sau B avizata de o policlinica medicala autorizata) – formular tip;
- Aviz psihologic;
- Certificat de cazier judiciar in termen de valabilitate;
- Copia documentului de identitate;
- Documentul justificativ din care sa rezulte ca solicitantul a urmat o forma de invatamant (adeverinte, diplome,etc);
- Chitanta de plata a taxei de examinare;
- Copia permisului de conducere in cazul persoanelor care solicita obtinerea unei noi categorii sau subcategorii;
- Dovada ca solicitantul a absolvit un curs de legislatie rutiera si conduita preventiva organizat de o unitate autorizata si copia hotararii judecatoresti de condamnare ramasa definitiva in cazul persoanelor care solicita examinarea pentru obtinerea unui nou permis de conducere in locul celui anulat;
- Dosar plic (carton).

susˆ

Acte necesare preschimbarii permisului de conducere

- act de identitate solicitant + copie xerox;
- vechiul permis de conducere cu viza sau fisa medicala + copie xerox;
- fisa tip a detinatorului permisului de conducere, dactilografiata si semnata cu negru in spatiul destinat;
- chitanta reprezentând contravaloarea permisului de conducere achitata la orice unitate CEC sau BCR – 465 000 lei;
- copie legalizata a actului din care rezulta schimbarea numelui (daca este cazul);
- fotografie tip noul permis.
Nota:
Actele pentru preschimbarea permisului de conducere se depun si la biroul de evidenta informatizata a persoanei pe raza caruia titularul isi are domiciliul.

susˆ

Documente Necesare Eliberarii Unui Nou Permis In Cazul Pierderii Permisului De Conducere Auto

- Cerere de solicitare a preschimbarii permisului de conducere – formular tip;
- Fisa detinatorului permisului de conducere auto – formular tip (exemplar fata, exemplar spate), se dactilografiaza si se semneaza de catre detinatorul permisului de conducere;
- Fisa medicala (formular tip A sau B avizata de o policlinica medicala autorizata in cazul in care permisul vechi are mai mult de un an de zile de la data eliberarii) – formular tip;
- Actul de identitate original si copie xerox;
- Dovada de plata a contravalorii permisului de conducere auto (chitanta C.E.C sau B.C.R.);
- Adeverinta de inregistrare a pierderii permisului de conducere.

Acte Necesare Declararii Pierderii Permisului De Conducere
1. Declaratie de pierdere tip – formular tip;
2. Act de identitate original si copie xerox;
3. Formular tip pentru publicarea datelor permisului de conducere la Monitorul Oficial al Romaniei.
- Recipisa de confirmare a publicarii pierderii permisului de conducere la Monitorul Oficial al Romaniei ;
- Dosar plic (carton).

susˆ

Documente Necesare Pentru Eliberarea Unui Nou Permis De Conducere In Cazul Modificarii Domiciliului

- Cerere de solicitare a preschimbarii permisului de conducere – formular tip;
- Fisa detinatorului permisului de conducere auto – formular tip (exemplar fata, exemplar spate), se dactilografiaza si se semneaza de catre detinatorul permisului de conducere;
- Fisa medicala (formular tip A sau B avizata de o policlinica medicala autorizata) – formular tip;
- Actul de identitate original si copie xerox;
- Dovada de plata a contravalorii permisului de conducere auto (chitanta C.E.C sau B.C.R.);
- Permisul de conducere auto in original;
- Dosar plic (carton).

susˆ

Documente Necesare Pentru Eliberarea Unui Nou Permis De Conducere In Cazul Schimbarii Numelui

- Cerere de solicitare a preschimbarii permisului de conducere – formular tip;
- Fisa detinatorului permisului de conducere auto – formular tip (exemplar fata, exemplar spate), se dactilografiaza si se semneaza de catre detinatorul permisului de conducere;
- Fisa medicala (formular tip A sau B avizata de o policlinica medicala autorizata in cazul in care permisul vechi are mai mult de un an de zile de la data eliberarii) – formular tip;
- Actul de identitate original si copie xerox;
- Actul original si copie xerox in baza caruia a intervenit schimbarea numelui:
a) casatorie – certificat de casatorie;
b) divort – sentinta judecatoreasca de divort;
c) decizie judecatoreasca de schimbare a numelui;
- Dovada de plata a contravalorii permisului de conducere auto (chitanta C.E.C sau B.C.R.);
- Permisul de conducere auto in original;
- Dosar plic (carton).

susˆ

Documente Necesare Pentru Preschimbarea Permisului De Conducere Auto

- Cerere de solicitare a preschimbarii permisului de conducere – formular tip;
- Fisa detinatorului permisului de conducere auto – formular tip (exemplar fata, exemplar spate), se dactilografiaza si se semneaza de catre detinatorul permisului de conducere;
- Fisa medicala (formular tip A sau B avizata de o policlinica medicala autorizata) – formular tip;
- Actul de identitate original si copie xerox;
- Dovada de plata a contravalorii permisului de conducere auto (chitanta C.E.C sau B.C.R.);
- Permisul de conducere auto in original;
- Dosar plic (carton).

susˆ

Documente Necesare Elibararii Unui Nou Permis De Conducere In Cazul Furtului Acestuia

- Cerere de solicitare a preschimbarii permisului de conducere – formular tip;
- Fisa detinatorului permisului de conducere auto – formular tip (exemplar fata, exemplar spate), se dactilografiaza si se semneaza de catre detinatorul permisului de conducere;
- Fisa medicala (formular tip A sau B avizata de o policlinica medicala autorizata in cazul in care permisul vechi are mai mult de un an de zile de la data eliberarii) – formular tip;
- Actul de identitate original si copie xerox;
- Dovada de plata a contravalorii permisului de conducere auto (chitanta C.E.C sau B.C.R.);
- Adeverinta eliberata de organul de Politie unde a fost inregistrat furtul permisului de conducere (originala);
- Recipisa de confirmare a publicarii furtului permisului de conducere la Monitorul Oficial al Romaniei;
- Dosar plic (carton).

susˆ

Permisele auto romane si spaniole, recunoscute in ambele tari

Preschimbarea permisului de conducere romanesc cu cel spaniol presupune indeplinirea mai multor conditii. Astfel, documentul trebuie sa fie in termenul de valabilitate si tip carte de credit. Vor putea fi preschimbate inclusiv permisele de conducere ale actualilor cetateni romani aflati ca rezidenti legali in Spania.
Toate categoriile permiselor de conducere romanesti se vor echivala in Spania cu aceleasi categorii, fara cerinta unei examinari teoretice sau practice, cu exceptia categoriilor C, C1, D1 si D, pentru care titularii acestora vor trebui sa dovedeasca, prin proba corespunzatoare, realizata, daca se va solicita, sub forma orala, ca poseda cunostinte teoretice specifice asupra circulatiei cu acest tip de vehicule, excluzindu-le pe cele de mecanica, iar titularii permiselor cu categoriile C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D si D+E vor trebui sa dea, in plus, o proba de circulatie pe un drum deschis traficului general.

susˆ

Autorizatii de circulatie

Documente Necesare Pentru Numere De Probe

- Cerere de solicitare a acordarii autorizatiilor pentru PROBE – formular tip;
- Documente de identificare a persoanelor juridice in original si copie xerox (certificat unic de inregistrare al societatii la Registrul Comertului, delegatie si B.I / C.I. delegat);
- Pentru vehicule supuse incercarii: copii dupa statutul societatii din care sa rezulte la obiectul de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea sau incercarea vehiculelor rutiere si copii dupa contracte, facturi, registrul de casa care sa ateste un volum important de activitate;
- Pentru dealeri: copii dupa statutul societatii din care sa rezulte la obiectul de activitate comercializarea vehiculelor rutiere si copii dupa registrul de casa care sa ateste un volum mediu de vanzari de cel putin 5 autovehicule sau remorci pe luna, in ultimele sase luni si copii dupa actele care aresta detinerea unui spatiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor supuse vanzarii;
- Dovezi de efectuare a asigurarii obligatorii pentru fiecare autorizatie solicitata (in cazul autovehiculelor);
- Taxa de autorizare pentru PROBE (chitanta Primarie sau Posta);
- Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare (CEC sau BCR );
- Contravaloarea placilor cu numere de PROBA.

susˆ

Documente Necesare Pentru Obtinerea Numerelor Provizorii Pentru Vehicule Din Import

- Cerere pentru numere provizorii completata de solicitant (si stampilata in cazul persoanelor juridice) formular tip;
- Tichet de asigurare pe numele solicitantului original si copie xerox;
- Documente de provenienta original si copie xerox;
- Documente de proprietate a vehiculului in original si copie xerox;
- Contravaloarea placilor cu numere provizorii;
- Declaratie vamala de tranzit insotita de nota de constatare R.A.R. sau declaratie vamala de import definitiv;
- Taxa de autorizare numere provizorii (chitanta Primarie sau Posta);
- Taxa Autorizatie de circulatie provizorie (chitanta C.E.C. sau B.C.R.);
- Document de identitate solicitant sau delegat (C.I / B.I.) in original si copie xerox;
- Adresa cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice.
- Certificatul Unic de Inregistrare la Registrul Comertului copie xerox in cazul in care solicitantul este persoana juridica.

susˆ

Documente Necesare Pentru Obtinerea Numerelor Provizorii Pentru Vehicule Supuse Comercializarii De Catre Dealeri

- Cerere de solicitare a acordarii autorizatiilor provizorii (si stampilata in catre dealer) – formular tip;
- Copii dupa registrul de casa din care sa rezulte ca persoana juridica a comercializat un numar de vehicule care sa justifice acordarea autorizatiilor provizorii, se solicita o data pe an;
- Taxe de autorizare provizorie (chitanta C.E.C sau B.C.R);
- Certificatul Unic de Inregistrare la Registrul Comertului copie xerox in cazul in care solicitantul este persoana juridica;
- Contravaloarea placilor cu numere provizorii.

susˆ

Documente Necesare Pentru Obtinerea Numerelor Provizorii Pentru Vehiculele Radiate Ca Urmare A Vanzarii In Alte Judete

- Cerere dentru numere provizorii completata de solicitant (si stampilata in cazul persoanelor juridice) formular tip;
- Tichet de asigurare pe numele solicitantului original si copie xerox;
- Documente de proprietate (Factura, Contract pe vanzare-cumparare, Act de donatie, Certificat de mostenire,etc) Original si copie xerox;
- Contravaloarea placilor cu numere rovizorii;
- Cartea de identitate a vehiculului original si copie xerox;
- Fisa e inmatriculare original si copie xerox;
- Taxa de autorizare numere provizorii (Chitanta primarie sau posta);
- Taxa autorizatie de circulatie provizorie (Chitanta C.E.C. Sau B.C.R.);
- Document de identitate solicitant sau delegat (C.I / B.I.) in original si copie xerox;
- Adresa cu indicarea delegatului in cazul persoanelor juridice;
- Certificatul unic de inregistrare la registrul comertului copie xerox in cazul in care solicitantul este persoana juridica.

susˆ

Acte necesare inmatricularii autovehiculelor

Documente necesare pentru inmatricularea vehiculelor provenite din import

- Carte de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare original si copie xerox;
- Fisa de inmatriculare (exemplar fata, exemplar spate) cu viza circumscriptiei financiare de pe raza localitatii de domiciliu semnata de proprietar (si stampilata in cazul persoanelor juridice);
- Cerere de inmatriculare – formular tip completat cu datele solicitantului;
- Document de proprietate (factura, contract de vanzare cumparare) original si copie xerox;
- Chitanta sau declaratie vamala de import definitiv original sau copie xerox legalizata;
- Document de provenienta;
- Document de identitate solicitant sau delegat (B.I. / C.I.) original si copie xerox;
- Tichetul de asigurare obligatorie original si copie xerox;
- Anexa cu verificarea tehnica;
- Certificat de Autenticitate in termen de valabilitate (se elibereaza de R.A.R.);
- Certificatul de inmatriculare pentru export si placutele de inmatriculare – eliberat de autoritatile de unde provine vehiculul;
- Dovada de plata a taxei de inmatriculare (POSTA sau Primarie);
- Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare (CEC sau BCR);
- Certificatul Unic de Inregistrare la Registrul Comertului, copie xerox in cazul in care solicitantul este persoana juridica;
- Delegatie in situatia in care solicitantul inmatricularii este persoana juridica;
- Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare.

susˆ

Documente necesare pentru inmatricularea vehiculelor noi

- Carte de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare original si copie xerox;
- Fisa de inmatriculare (exemplar fata, exemplar spate) cu viza circumscriptiei financiare de pe raza localitatii de domiciliu semnata de proprietar (si stampilata in cazul persoanelor juridice);
- Cerere de inmatriculare – formular tip completat cu datele solicitantului;
- Document de proprietate (factura, contract de vanzare cumparare) original si copie xerox;
- Document de identitate solicitant sau delegat (B.I. / C.I.) original si copie xerox;
- Tichetul de asigurare obligatorie original si copie xerox;
- Dovada de plata a taxei de inmatriculare (POSTA sau Primarie);
- Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare (CEC sau BCR );
- Certificatul Unic de Inregistrare la Registrul Comertului copie xerox in cazul in care solicitantul este persoana juridica;
- Delegatie in situatia in care solicitantul inmatricularii este persoana juridica;
- Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare.

susˆ

Documente necesare pentru inmatricularea vehiculelor radiate din alte judete

- Carte de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare original si copie xerox;
- Fisa de inmatriculare (exemplar fata, exemplar spate) cu viza circumscriptiei financiare de pe raza localitatii de domiciliu semnata de proprietar (si stampilata in cazul persoanelor juridice);
- Cerere de inmatriculare – formular tip complectat cu datele solicitantului;
- Document de proprietate (factura, contract de vanzare cumparare) original si copie xerox;
- Document de identitate solicitant sau delegat (B.I. / C.I.) original si copie xerox;
- Tichetul de asigurare obligatorie original si copie xerox;
- Anexa cu verificarea tehnica;
- Certificat de Autenticitate sau Nota de Identificare in termen de valabilitate (se elibereaza de R.A.R.);
- Dovada de plata a taxei de inmatriculare (POSTA sau Primarie);
- Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare (CEC , BCR);
- Certificatul Unic de Inregistrare la Registrul Comertului copie xerox in cazul in care solicitantul este persoana juridica;
- Delegatie in situatia in care solicitantul inmatricularii este persoana juridica;
- Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare.

susˆ

Documente necesare pentru radierea si inmatricularea vehiculelor vandute in judetul Mures

- Carte de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare original si copie xerox;
- Fisa de inmatriculare (exemplar fata, exemplar spate) cu viza circumscriptiei financiare de pe raza localitatii de domiciliu semnata de proprietar (si stampilata in cazul persoanelor juridice);
- Cerere de inmatriculare – formular tip complectat cu datele solicitantului;
- Cerere de radiere completata de vanzator (si stampilata in cazul persoanelor juridice) – formular tipizat;
- Document de proprietate (factura si / sau contract de vanzare cumparare);
- Document de identitate solicitant sau delegat (B.I. / C.I.) original si copie xerox;
- Tichetul de asigurare pe numele cumparatorului original si copie xerox;
- Anexa cu verificarea tehnica;
- Certificat de Autenticitate sau Nota de Identificare in termen de valabilitate (se elibereaza de R.A.R.);
- Dovada de plata a taxei de inmatriculare (POSTA sau PRIMARIE);
- Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare (C.E.C. sau B.C.R.);
- Certificatul Unic de Inregistrare la Registrul Comertului copie xerox in cazul in care solicitantul este persoana juridica;
- Delegatie in situatia in care solicitantul inmatricularii este persoana juridica;
- Placile cu numere de inmatriculare in situatia in care cumparatorul solicita numere preferentiale;
- Contavaloarea placilor cu numere de inmatriculare.

susˆ

Documente necesare preschimbarii certificatului de inmatriculare

- Carte de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare original si copie xerox;
- Fisa de inmatriculare (exemplar fata, exemplar spate) cu viza circumscriptiei financiare de pe raza localitatii de domiciliu (in situatia in care se schimba datele solicitantului sau caracteristicile vehiculului) semnata de proprietar (si stampilata in cazul persoanelor juridice);
- Cerere de solicitare a preschimbarii certificatului de inmatriculare – formular tipizat;
- Document de identitate solicitant sau delegat (B.I. / C.I.) original si copie xerox;
- Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare (CEC sau BCR);
- Certificatul Unic de Inregistrare la Registrul Comertului copie xerox in cazul in care solicitantul este persoana juridica;
- Delegatie in situatia in care solicitantul inmatricularii este persoana juridica.

susˆ

Documente necesare preschimbarii numerelor de inmatriculare vechi si a certificatelor de inmatriculare

- Carte de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare original si copie xerox;
- Fisa de inmatriculare (exemplar fata, exemplar spate) cu viza circumscriptiei financiare de pe raza localitatii de domiciliu (in situatia in care se schimba datele solicitantului sau caracteristicile vehiculului) semnata de proprietar (si stampilata in cazul persoanelor juridice);
- Cerere de solicitare a preschimbarii certificatului de inmatriculare – formular tipizat;
- Document de identitate solicitant sau delegat (B.I. / C.I.) original si copie xerox;
- Vechiul certificat de inmatriculare;
- Placile cu numere de inmatriculare;
- Tichetul de asigurare obligatorie original si copie xerox;
- Anexa cu verificarea tehnica;
- Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare (CEC sau BCR.);
- Certificatul Unic de Inregistrare la Registrul Comertului copie xerox in cazul in care solicitantul este persoana juridica;
- Delegatie in situatia in care solicitantul inmatricularii este persoana juridica;
- Contravaloarea placilor cu numere de inmatriculare.

Atentie!
Documentele se depun numai de catre titularul din acte, in lipsa acestuia numai cu imputernicire notariala speciala pentru alta persoana.

Anunţ!

In ultima zi lucrătoare din lună nu se fac încasări pentru numerele de înmatriculare şi nici restituiri de garanţii pentru numerele provizorii.

In ultima zi lucrătoare din lună nu se fac încasări pentru atribuire numere provizorii.

susˆ

Eliberare pasapoarte

Eliberarea ori preschimbarea pasaportului simplu

- cererea tip, model 1, care se gaseste la sediul biroului (compartimentului) de pasapoarte;
- actul de identitate (cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate) in original si copie xerox (numai in partile ce contin datele de identitate, fotografia si mentiunile privind domiciliul ori resedinta);
- certificatul de nastere si casatorie, dupa caz, in original si copie xerox;
- chitantele CEC sau trezorerie privind achitarea taxelor de emitere a pasaportului, respectiv taxa consulara (315.000 lei) si taxa reprezentand costul pasaportului (610.000 lei);
- in cazul preschimbarii pasaportului, solicitantul va prezenta si pasaportul anterior.

susˆ

Pentru prelungirea valabilitatii pasaportului

- cererea tip, model 2;
- pasaportul pentru care solicita prelungirea valabilitatii;
- actul de identitate, in original si copie xerox;
- o fotografie actualizata pentru cererile depuse prin mandatar cu procura;
- chitanta privind achitarea taxei de emitere.

susˆ

Cum puteti obtine pasaport pentru copii

De la varsta de 14 ani copiii au dreptul la pasaport individual, dar la cererea ambilor parinti ori a reprezentantului legal in situatii motivate, se poate elibera pasaport individual si copiilor care nu au implinit aceasta varsta.

Copiii de pana la 14 ani pot fi inscrisi in pasaportul parintilor ori al reprezentantului lor legal. Pentru minorul incredintat unuia dintre parinti prin hotarare judecatoreasca definitiva, pasaportul individual se poate elibera numai la cererea parintelui caruia i-a fost incredintat. Pentru eliberarea pasapoartelor individuale pentru copiii cu varste de pana la 14 ani aveti nevoie de:

- cerere tip;
- certificatul de nastere (original si copie);
- actele de identitate ale parintilor sau ale reprezentantului legal (original si copie);
- consimtamantul ambilor parinti sau al reprezentantului legal, autentificat la notariat, sau dat in fata lucratorului de la pasapoarte;
- documente care motiveze solicitarea;
- dupa caz, hotararea judecatoreasca definitiva prin care minorul a fost incredintat unuia dintre parinti (original si copie);
- chitantele CEC sau trezorerie privind achitarea taxelor de emitere a pasaportului pasaportul anterior, dupa caz.

Pentru includerea ulterioara in pasapoartele parintilor a minorilor cu varsta sub 14 ani sunt necesare:

- cerere tip;
- certificatul de nastere al minorului (original si copie);
- actele de identitate ale parintilor (original si copie);
- consimtamantul celuilalt parinte, autentificat la notariat, sau dat in fata lucratorului de la pasapoarte;
- hotararea judecatoreasca definitiva prin care minorul a fost incredintat unuia dintre parinti (original si copie);
- chitantele privind achitarea taxelor (30.000 lei – taxa includere, 30.000 lei – taxa inregistrare cerere);
pasaportul in care urmeaza sa se efectueze includerea.

Pasaportul trebuie sa fie valabil minimum sase luni. Reprezentantii DGP va sfatuiesc sa verificati valabilitatea pasapoartelor si sa nu lasati pentru ultimul moment demersurile pentru obtinerea unui nou document de calatorie in strainatate si aceasta pentru ca din cauza numarului mare de solicitari care aglomereaza, de regula, ghiseele DGP, in luna decembrie termenul de eliberare a pasaportului poate fi mai mare de 20 de zile, asa cum este in acest moment.

Update me when site is updated
Stiri si Massmedia www.TOP21.ro Top25.ro - Noi te promovam pe Internet ! Romanian Top 30 Bancuri Stiri Online - cel mai bun site de stiri online Top66 Statistici